Privacy & Cookie beleid

Privacy Policy Automobielbedrijf
J.Damsté bv
Automobielbedrijf J.Damsté bv hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
dit privacy beleid willen we heldere en
transparante informa9e geven over hoe wij
omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Automobielbedrijf J.Damsté bv
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in
  overeenstemming met het doel waarvoor deze
  zijn verstrekt, deze doelen en type
  persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
  beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt
  blijF tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
  worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
  deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische
  maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens
  gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
  par9jen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
  persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
  deze respecteren.
  Als Automobielbedrijf J.Damsté bv zijn wij
  verantwoordelijk voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van
  ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen
  hebt hierover of contact met ons wenst op te
  nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Automobielbedrijf J.Damsté bv
  Dukatenburg 94
  3437 AE Nieuwegein
  Email: info@damste-nieuwegein
  Tel: 030-6004900
  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door
  Automobielbedrijf J.Damsté bv verwerkt ten
  behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij
  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  Uw NAW gegevens, telefoonnummer,
  geboortedatum, geslacht, geboorteplaats,
  bankrekeningnummer, kopie ID, rijbewijs,
  paspoort. Deze gegevens zijn nodig voor het
  verwerken van offertes, koopcontracten,
  leasecontracten en financieringscontracten. Voor
  het verzenden van foldermateriaal over,
  bijvoorbeeld, het uitkomen van een nieuw model
  of het aankondigen van ac9es gebruiken wij enkel
  uw NAW gegevens of, met uw toestemming, uw
  emailadres.
  Voor een werkorder hebben wij tevens van u nodig
  het voertuigkentekenplaat en chassisnummer.
  Huurt u een auto bij Automobielbedrijf J.Damsté bv
  of wilt u een proefrit maken? In dat geval stellen
  wij een contract op waarop uw NAW gegevens
  komen te staan. Wij vragen dan ook een geldig ID
  bewijs en rijbewijs. Uw BSN en pasfoto worden bij
  het maken van een kopie conform de AVG
  afgeschermd.
  U kunt bij ons een tankpas aanvragen. Om u van
  een tankpas te kunnen voorzien heeF
  Automobielbedrijf J.Damsté bv uw NAW gegevens
  nodig, uw emailadres en telefoonnummer en uw
  bankrekeningnummer.
  BSN en pasfoto worden niet door
  Automobielbedrijf J.Damsté bv gevraagd of
  verwerkt voor bovenstaande doeleinden. Deze
  worden, conform de wet, enkel gevraagd bij het
  aangaan van een arbeidscontract.
  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeF, kunnen wij aan
  derde par9jen verstrekken indien dit noodzakelijk
  is voor uitvoering van de hierboven beschreven
  doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde
  par9j voor het opstellen van een
  financieringscontract of leasecontract, onderdelen
  levering, het leveren van nieuwe of gebruikte
  auto’s, het herstellen van schade bij externe
  schadebedrijven of specialisten.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan
  andere par9jen waarmee we geen
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met
  deze par9jen (verwerkers) maken wij hierin
  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
  van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens
  niet aan andere par9jen verstrekken, tenzij dit
  weelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de poli9e in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriFelijk toestemming voor geeF. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan par9jen welke geves9gd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriFelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of weelijke
  vertegenwoordiger.
  Bewaartermijn
  Automobielbedrijf J.Damsté bv bewaart
  persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
  voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel
  op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om
  persoonsgegevens van u te beschermen tegen
  onrechtma9ge verwerking, zo hebben we de
  volgende maatregelen genomen;
 • persoonlijke gegevens worden beveiligd
  opgeslagen zowel IT technisch alsook in
  afgesloten kasten;
 • gegevens worden vernie9gd zodra er geen
  benoemd doel meer is om deze te
  bewaren dan wel, de we`elijke
  bewaartermijn verstreken is;
 • er zijn afspraken gemaakt met derden
  genoemd onder ‘verstrekking aan derden’
  om gezamenlijk verantwoordelijkheid te
  dragen over uw gegevens;
 • alle personen die namens
  automobielbedrijf J.Damsté bv van uw
  gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en
  wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-up van de
  persoonsgegevens om deze te kunnen
  herstellen bij fysieke of technische
  incidenten;
 • we testen en evalueren regelma9g onze
  maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd en
  geïnstrueerd over het belang van de
  bescherming van persoonsgegevens.
  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeF recht op inzage, rec9fica9e of verwijdering
  van de persoonsgegevens welke we van u hebben.
  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking
  van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
  door ons of door een van onze verwerkers. Ook
  heeF u het recht de door u verstrekte gegevens
  door ons te laten overdragen aan uzelf of direct
  aan een andere par9j indien gewenst. Wij kunnen
  u logischerwijs vragen om u te legi9meren voordat
  wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
  verzoeken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van
  uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
  met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met
  ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
  U heeF het recht een klacht in te dienen bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
  toezichthoudende autoriteit op het gebied van
  privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy
  policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan
  contact met ons op.
Werkplaatsafspraak Onze voorraad Acties Huurauto reserveren
HomePrivacy & Cookie beleid

Vragen? Stel ze!