Privacy & Cookie beleid

Privacy Policy AutomobielbedrijfJ.Damsté bv


Automobielbedrijf J.Damsté bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informaie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgenen gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Automobielbedrijf J.Damsté bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt bliif tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere parijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Automobielbedrijf J.Damsté bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Automobielbedrijf J.Damsté bv
Dukatenburg 94
3437 AE Nieuwegein
Email: info@damste-nieuwegein
Tel: 030-6004900

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf J.Damsté bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het aangaan van overeenkomsten

Het versturen van nieuwsbrieven

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Uw NAW gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, bankrekeningnummer, kopie ID, rijbewijs, paspoort. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van offertes, koopcontracten, leasecontracten en financieringscontracten. Voor het verzenden van foldermateriaal over, bijvoorbeeld, het uitkomen van een nieuw model of het aankondigen van ac9es gebruiken wij enkel uw NAW gegevens of, met uw toestemming, uw emailadres. Voor een werkorder hebben wij tevens van u nodig het voertuigkentekenplaat en chassisnummer.

Huurt u een auto bij Automobielbedrijf J.Damsté bv of wilt u een proefrit maken? In dat geval stellen wij een contract op waarop uw NAW gegevens komen te staan. Wij vragen dan ook een geldig ID bewijs en rijbewijs. Uw BSN en pasfoto worden bij het maken van een kopie conform de AVG afgeschermd.

U kunt bij ons een tankpas aanvragen. Om u van een tankpas te kunnen voorzien heeft Automobielbedrijf J.Damsté bv uw NAW gegevens nodig, uw emailadres en telefoonnummer en uw bankrekeningnummer.

BSN en pasfoto worden niet door Automobielbedrijf J.Damsté bv gevraagd of verwerkt voor bovenstaande doeleinden. Deze worden, conform de wet, enkel gevraagd bij het aangaan van een arbeidscontract.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde parijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde parij voor het opstellen van een financieringscontract of leasecontract, onderdelen levering, het leveren van nieuwe of gebruikte
auto’s, het herstellen van schade bij externe schadebedrijven of specialisten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriFelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Automobielbedrijf J.Damsté bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

  • persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen zowel IT technisch alsook in afgesloten kasten;
    er zijn afspraken gemaakt met derden genoemd onder ‘verstrekking aan derden’ om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen over uw gegevens;
  • alle personen die namens automobielbedrijf J.Damsté bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

onze medewerkers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitemeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Werkplaatsafspraak Onze voorraad Acties Huurauto reserveren DAMSTÉKOOPTJOUWAUTO
HomePrivacy & Cookie beleid

Vragen? Stel ze!